Warunki korzystania ze strony internetowej

Warunki korzystania ze strony internetowej (DSA)
Keyspace Store
Computer Usługodawca

Sklep internetowy Keyspace Store, dostępny pod adresem https://keyspace.store/ jest prowadzony przez:

Przedsiębiorcy wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej:

  1. Grzegorz Wąs, NIP 5833447348, nr REGON 521578342, przedsiębiorca działający pod firmą Grzegorz Wąs - wspólnik spółki cywilnej
  2. Adrianna Piekarska, NIP 5833447354, nr REGON 521578997, przedsiębiorca działający pod firmą Adrianna Piekarska - wspólnik spółki cywilnej
prowadzący działalność w ramach spółki cywilnej pod nazwą Adrianna Piekarska Grzegorz Wąs Keyspace Solutions spółka cywilna z siedzibą pod adresem ul. Jana Heweliusza 11/811, 80-890 Gdańsk, NIP 5833449241, nr REGON 52164895300000
Envelope Open Text Punkt kontaktowy

W celu kontaktowania się z nami możesz skorzystać z następujących form komunikacji elektronicznej:

  • poczta elektroniczna: hello@keyspace.store

Niezależnie od form komunikacji elektronicznej – możliwy jest również kontakt telefoniczny pod numerem:
507848830

Earth Europe Język komunikacji

Możesz skontaktować się z nami w następujących językach:

  • polski,
  • angielski.
Users Rozpatrywanie skarg i reklamacji

Reklamacje i skargi dotyczące korzystania ze strony internetowej mogą być składane za pośrednictwem Punktu Kontaktowego, którego dane wskazane są na początku niniejszych warunków.

Rozpatrujemy reklamacje i skargi w ciągu 14 dni od ich otrzymania.

Szczegółowe procedury reklamacyjne określone zostały w pozostałych regulaminach. Odnośniki do regulaminów znajdują się na końcu tych warunków, w sekcji: "Inne regulaminy i polityki".

Gears Warunki techniczne

Dla prawidłowego korzystania ze strony internetowej konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych:

  • aktywne konto e-mail,
  • urządzenie z dostępem do Internetu,
  • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies.
Shield Halved Prywatność i dane osobowe
Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies wskazane są w polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://keyspace.store/policies/privacy-policy
File Contract Inne regulaminy i polityki
Do korzystania z naszej strony internetowej i dostępnych w jej ramach usług zastosowanie mają również:
  • Regulamin sklepu - https://keyspace.store/pl/policies/terms-of-service

Te Warunki stanowią suplement do wskazanych wyżej dokumentów.

Warunki korzystania ze strony internetowej z dnia 24.04.2024.
Numer licencji nadanej przez Kreator Legal Geek: 4ea3bb7c-05a2-4d85-ae4c-ffcab9f41110.